met vestiging te 3740 BILZEN, Korenstraat 8 en KBO nr. 0747 888 905
Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen DigiViking en de Opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen
partijen uitdrukkelijk schriftelijk of via mail zijn overeengekomen.
Artikel 2: Bevestiging van de opdracht
2.1 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail of ander schriftelijk medium) te worden bevestigd.
2.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigt en DigiViking met instemming van de Opdrachtgever
begonnen is met de uitvoering van de opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt conform de offerte.
2.3 In geval van annulering van de opdracht door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook,
heeft DigiViking recht op 80% van de overeengekomen offerteprijs, onverminderd het recht van DigiViking om desgevallend
een hogere schadevergoeding te vorderen.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 DigiViking kan slechts aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever indien er sprake is van een zware fout of
opzet in zijnen hoofde. In geval van meerdere betrokkenen, is DigiViking slechts aansprakelijk indien en voor zover zijn
aandeel in de aansprakelijkheid vaststaat.
3.2 Indien de aansprakelijkheid van DigiViking bewezen zou zijn, wordt deze beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van
indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, omzetderving, bedrijfsschade, financiële of commerciële
verliezen, productieverlies, verhoging van de algemene onkosten, verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van
gegevens, verlies van contracten, immateriële schade en verlies aan cliënteel.
3.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van DigiViking beperkt tot het bedrag dat hij aan de Opdrachtgever in rekening heeft
gebracht voor de desbetreffende opdracht.
3.4 DigiViking is verder niet aansprakelijk voor ongevallen en schade aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot,
aangestelden, klanten, leveranciers en/of genodigden van de Opdrachtgever.
Artikel 4: Middelen verbintenis
4.1 DigiViking is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht alleen gehouden tot een middelen verbintenis, met
uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis.
Artikel 5: Klachten
5.1 Elke klacht betreffende het product en/of de dienstprestaties moet schriftelijk, per aangetekende zending, worden
toegezonden aan DigiViking binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van de dienstprestatie en/of de levering van het
product.
5.2 Na deze termijn zal de prestatie en/of het aangeleverde product worden beschouwd als definitief aanvaard door de
Opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in aanmerking worden genomen.
Artikel 6: Prijs
6.1 De prijs is deze zoals op de offerte vermeld en blijft 14 dagen geldig. De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds
exclusief BTW.
6.2 Op de prijs dient een voorschot van 30% te worden betaald. Een bewijs van deze betaling dient voorgelegd of
overgemaakt te worden uiterlijk op de voorziene dag van levering.
6.3 Zonder betalingsbewijs wordt niet tot levering van de dienst en/of het product, dat voorwerp van de opdracht uitmaakt,
overgegaan. De prijzen kunnen op elk moment worden aangepast in functie van de opdracht.
1
6.4 De prijs die de Opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele
prijsstijgingen.
Artikel 7: Betalingsverplichting
7.1 De facturen van DigiViking zijn, met inachtneming van het voorschot, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzending.
7.2 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van
10% evenals een schadebeding van 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR.
Artikel 8: Geschillenbeslechting
8.1 Alle geschillen en betwistingen betreffende de interpretatie en/of uitvoering van de opdracht vallen onder de exclusieve
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, behorende tot het gerechtelijke arrondissement Limburg.
8.2 Daarbij wordt (uitsluitend) toepassing gemaakt van het Belgische recht.
Artikel 9: Overmacht en Beëindiging
9.1 Wanneer DigiViking ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, ongeval, of andere omstandigheden buiten zijn controle
2 / 3
niet in de mogelijkheid verkeert om de opdracht (desgevallend volgens de overeengekomen voorwaarden) uit te voeren,
behoudt DigiViking zich het recht voor om de opdracht en alle daaruit voor