fbpx
digiviking

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIVIKING

 

met vestiging te 3740 BILZEN, Korenstraat 8 en KBO nr.0747888905

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen DigiViking en de Opdrachtgever, en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Bevestiging van de opdracht

Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigt en DigiViking, met instemming van de Opdrachtgever, begonnen is met de uitvoering van de opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt conform de offerte.

In geval van annulering van de opdracht door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft DigiViking recht op 50 % van de overeengekomen offerteprijs, onverminderd het recht van DigiViking om desgevallend een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3: Exoneratiebeding

DigiViking kan slechts aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever voor zover een zware fout of opzet in zijnen hoofde wordt bewezen en – in geval er meerdere betrokkenen zijn – slechts in die mate dat zijn aandeel in de aansprakelijkheid vaststaat.

Indien de aansprakelijkheid van DigiViking bewezen zou zijn, wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gevolgschade, omzetderving, bedrijfsschade, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Hoe dan ook is de aansprakelijkheid van DigiViking beperkt tot het bedrag dat hij aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht.

DigiViking is verder onder geen beding aansprakelijk voor ongevallen en schade aan derden, daarin begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: de aangestelden, klanten, leveranciers en/of genodigden van de Opdrachtgever.

Artikel 4: Middelenverbintenis

 DigiViking is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. Elke klacht betreffende het product en/of de dienstprestaties moeten schriftelijk, per aangetekende zending, worden toegezonden aan DigiViking binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van de dienstprestatie en/of de levering van het product. Na deze termijn zal de prestatie en/of het aangeleverde product worden beschouwd als definitief aanvaard door de Opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in aanmerking worden genomen.

Artikel 5: Prijs

De prijs is deze zoals op de offerte vermeld is en 1 maand geldig blijft.

De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW.

Op de prijs dient een voorschot van 50 % te worden betaald. Een bewijs van deze betaling dient voorgelegd of overgemaakt uiterlijk op de voorziene dag van levering. Zonder betalingsbewijs wordt niet tot levering van de dienst en/of het product, dat voorwerp van de opdracht uitmaakt, overgegaan.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast in functie van de opdracht. De prijs die de Opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Artikel 6: Betalingsverplichting

De facturen van DigiViking zijn, met inachtneming van het voorschot, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzending.

 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10 % evenals een schadebeding van 10 % van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR.

Artikel 7: Geschillenbeslechting

Alle geschillen en betwistingen betreffende de interpretatie en/of uitvoering van de opdracht vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, behorende tot het gerechtelijke arrondissement Limburg. Daarbij wordt (uitsluitend) toepassing gemaakt van het Belgische recht.

Artikel 8: Schadevergoeding:

Wanneer DigiViking ten gevolge van overmacht, stacking, lock-out, ongevalsrisico en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert om de opdracht (desgevallend volgens de overeengekomen voorwaarden) uit te voeren, behoudt DigiViking zich het recht voor om de opdracht en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten (of andere verbintenissen) eenzijdig te beëindigen per aangetekend schrijven en dit zonder dat enige schadevergoeding uit zijnen hoofde kan worden geëist.